ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีไม่เปิดรับนักเรียนเพิ่ม
เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ใช้สิทธิ์เรียนต่อเต็มจำนวน